Všeobecné podmienky


Sprostredkovateľ QUEEN REAL ESTATE d.o.o Vir, Lučica XXX / 3, OIB, 89544346141, ďalej; Zastúpenie sprostredkovateľa: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s sprostredkovateľom uzavrela dohodu o sprostredkovaní. Dohoda o sprostredkovaní: dokument upravujúci vzťahy medzi príkazcom a sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že sa bude usilovať v súlade s ustanovením článku 21 zákona o sprostredkovaní nehnuteľností vyhľadať a kontaktovať osobu zodpovednú za účelom uzatvorenia sprostredkovaného obchodu. Všeobecné obchodné podmienky upravuje článok 18 zákona o sprostredkovaní nehnuteľností (OG 107 z 19. októbra 2017) a zákon o zmene a doplnení zákona o sprostredkovaní nehnuteľností (OG 144/12)

A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
Článok 1

Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania nehnuteľností (ďalej; všeobecné obchodné podmienky) upravujú obchodný vzťah medzi realitnou sprostredkovateľskou agentúrou (ďalej; sprostredkovateľ) a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej; príkazca), ktorá uzatvára dohodu s sprostredkovateľ písomná dohoda o sprostredkovaní.

Článok 2

Ak zmluvné strany: príkazca a sprostredkovateľ definujú zmluvné vzťahy inak, ako sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, potom platia ustanovenia zmluvy.

II POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
 
Článok 3

Na základe zmluvy o sprostredkovaní nehnuteľností sa sprostredkovateľ zaväzuje vykonať najmä nasledovné:

Pokúste sa nájsť a kontaktovať osobu s klientom s cieľom uzavrieť sprostredkovaný obchod
Oboznámte klienta s priemernou trhovou cenou podobnej nehnuteľnosti
Získajte a prezrite si dokumenty preukazujúce vlastnícke alebo iné skutočné právo k predmetnej nehnuteľnosti
Vykonať kroky potrebné na prezentáciu nehnuteľností na trhu, inzerovať nehnuteľnosť vhodným spôsobom a vykonať všetky ďalšie úkony dohodnuté v zmluve o sprostredkovaní nehnuteľností, ktoré presahujú obvyklú prezentáciu, za čo mu patrí osobitná, predbežná uvedené náklady
Povoliť kontrolu nehnuteľností
Sprostredkovať pri rokovaniach a pokúsiť sa dosiahnuť dohodu, ak sa k nej konkrétne zaviazal
Uchovávať osobné údaje splnomocniteľa a na základe písomného príkazu splnomocniteľa uchovávať ako obchodné tajomstvo údaje o nehnuteľnostiach, pre ktoré sprostredkováva alebo v súvislosti s touto nehnuteľnosťou, alebo o podnikaní, pre ktoré sprostredkováva, ak je predmetom zákazka je pozemok, skontrolujte účel pozemku v súlade s územným plánovaním súvisiacim s týmto pozemkom, informujte príkazcu o všetkých okolnostiach týkajúcich sa zamýšľaného diela, ktoré sú mu známe alebo ktoré musia byť známe. Za sprostredkovateľa sa považuje sprostredkovateľ, ktorý splnomocnencovi umožnil styk s inou osobou pri rokovaniach o zmluve, ak bolo splnomocnencovi umožnené nadviazať vzťah s inou osobou (fyzickou alebo právnickou), s ktorou rokoval o právnej transakcii, najmä ak poveril alebo odkázal splnomocniteľa alebo tretiu osobu na prehliadku predmetných nehnuteľností, zorganizoval stretnutie medzi zastúpeným a druhou zmluvnou osobou na účely rokovania o uzavretí právnej transakcie; oznámili príkazcovi meno, telefónne číslo, faxové číslo inej osoby oprávnenej na uskutočnenie právnej transakcie alebo jej oznámili presné miesto požadovanej nehnuteľnosti.

Článok 4

Sprostredkovateľ je povinný uchovávať ako obchodné tajomstvo všetky informácie, ktoré sa dozvie pri výkone sprostredkovateľskej činnosti a týkajú sa klienta, nehnuteľnosti, pre ktorú sprostredkuje alebo s ktorou súvisí, alebo s podnikaním, pre ktoré sprostredkuje alebo uzavrie na základe osobitného oprávnenia. Ak sprostredkovateľ poruší svoju povinnosť zachovávať obchodné tajomstvo, je povinný nahradiť poškodeným osobám škodu, ktorá im vznikla zverejnením alebo nezachovaním obchodného tajomstva. Nepovažuje sa za porušenie povinnosti zachovávať služobné tajomstvo, ak sprístupní tieto informácie osobám, s ktorými sa chce obrátiť na splnomocnenca, aby chránil sprostredkovateľa, a bolo to absolútne nevyhnutné na to, aby si agentúra splnila svoju povinnosť podľa sprostredkovateľská zmluva uzavretá s príkazcom.

III POVINNOSTI OBJEDNÁVACEJ STRANY
 
Článok 5

Zmluvou o realitnom sprostredkovaní sa príkazca zaväzuje vykonať najmä:
Informujte sprostredkovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sú dôležité pre sprostredkovanie, a poskytnite mu presné informácie o nehnuteľnosti a ak musí sprostredkovateľovi vydať povolenie na umiestnenie, výstavbu alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy, a poskytnite mu sprostredkovanie dôkazov. o plnení záväzkov voči tretím stranám
Poskytnite sprostredkovateľovi doklady preukazujúce jeho vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo iné skutočné právo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy, a upozornite sprostredkovateľa na všetky registrované a neregistrované vecné bremená, ktoré na nehnuteľnosť existujú.
Poskytnite sprostredkovateľovi alebo tretej osobe, ktorá má záujem o uzavretie sprostredkovaného obchodu, obhliadku nehnuteľnosti
Informujte sprostredkovateľa o všetkých relevantných informáciách o požadovanej nehnuteľnosti, ktoré zahŕňajú najmä popis nehnuteľnosti a cenu
Po uzavretí sprostredkovanej právnej transakcie, teda predbežnej dohody, s ktorou sa zaviazal uzavrieť sprostredkovanú právnu dohodu, ak sa sprostredkovateľ a zastúpený dohodli, že pri uzavretí predbežnej dohody vznikne právo na zaplatenie odmeny za sprostredkovanie, zaplatiť sprostredkovateľovi poplatok za sprostredkovanie, pokiaľ nie je dohodnuté inak
Ak je výslovne dohodnuté uhradiť sprostredkovateľovi výdavky, ktoré vzniknú počas mediácie a ktoré presahujú obvyklé náklady na mediáciu
Písomne informujte sprostredkovateľa o všetkých zmenách týkajúcich sa podnikania, na ktoré poveril sprostredkovateľa, najmä o zmenách týkajúcich sa vlastníctva nehnuteľností
Príkazca nie je povinný vstupovať do rokovaní o uzavretí sprostredkovateľského obchodu s treťou osobou zistenou sprostredkovateľom, ani o uzavretí právneho jednania, a ustanovenie zmluvy, ktoré sa dohodlo inak, je neplatné. Klient bude zodpovedať sprostredkovateľovi za škody, pokiaľ nekonal v dobrej viere a je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli pri sprostredkovaní, ktoré nesmú byť nižšie ako 1/3 a vyššie ako dohodnutý poplatok za sprostredkovanie sprostredkovaného práca.

IV STREDNÝ POPLATOK
 
Článok 6

Sprostredkovateľ má nárok na sprostredkovateľský poplatok za sprostredkovanie vykonané pri kúpe, zámene, nájme alebo prenájme nehnuteľností. Mediátor je povinný za svoju prácu účtovať poplatok určený v sprostredkovateľskej zmluve. Sprostredkovateľ môže tiež účtovať poplatok od príkazcu na základe dohody o obchodnej spolupráci. Výška sprostredkovateľskej odmeny je voľne určená zmluvou o sprostredkovaní nehnuteľností. Poplatok sa účtuje v čase podpisu zmluvy alebo predzmluvy o kúpe alebo zámene nehnuteľností alebo po obdržaní zálohy s podpisom. Poplatok je bez DPH. Po ukončení sprostredkovateľskej zmluvy má sprostredkovateľ nárok na náhradu škody do 12 mesiacov, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, a v prípadoch, keď klient uzavrie s treťou osobou právnu transakciu v dôsledku konania sprostredkovateľa pred ukončením sprostredkovania zmluva.

Článok 7

Ak strana sama ponúkne sprostredkovateľovi poplatok vyšší, ako bol dohodnutý, môže sprostredkovateľ dostať takúto odmenu, avšak za predpokladu, že to nie je v zjavnom nepomere k jeho službám, výsledku jeho práce a finančnej situácii strany.

Článok 8

Sprostredkovateľ môže uzavrieť právo na náhradu nákladov potrebných na vykonanie objednávky a požiadať, aby mu boli vopred vyplatené finančné prostriedky na úhradu určitých výdavkov.

Článok 9

Sprostredkovateľ môže výnimočne zastupovať a uzatvárať sprostredkovanú zmluvu v mene a na účet splnomocniteľa, iba ak splnomocniteľ vydal osobitné splnomocnenie.

Článok 10

V prípade mediácie, pri ktorej klientská strana sama alebo prostredníctvom tretej strany našla záujemcu, môže mediátor v súlade so svojím svedomím účtovať skutočné náklady spojené s predmetným podnikaním.

V UKONČENIE ZMLUVY
 
Článok 11

Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu 12 mesiacov a predlžuje sa o 12 mesiacov, ak zmluvné strany písomne alebo ústne nevyjadria vôľu ju ukončiť. Sprostredkovateľská zmluva zaniká jej splnením. Sprostredkovateľská zmluva zaniká aj vtedy, ak jedna strana písomne oznámila druhej strane, že nie je spokojná s kvalitou spolupráce s druhou stranou, s uvedením objektívnych dôvodov nespokojnosti, teda neplnenia záväzkov zo sprostredkovateľskej zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok . Príkazca a sprostredkovateľ môžu tiež uzavrieť výlučnú sprostredkovateľskú zmluvu, teda zmluvu, podľa ktorej má sprostredkovateľ výhradné zastúpenie príkazcu, bez práva príkazcu súčasne uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu s iným sprostredkovateľom. . Ak počas doby platnosti zmluvy o výhradnom sprostredkovaní uzavrel príkazca právnu transakciu prostredníctvom sprostredkovateľa prostredníctvom iného sprostredkovateľa, a za ktorú dostal výhradný sprostredkovateľ príkaz na sprostredkovanie, je povinný zaplatiť výhradnému sprostredkovateľovi dohodnutý poplatok za sprostredkovanie a prípadné ďalšie skutočné náklady sprostredkované podnikaním. V prípade, že si klient nájde kupujúceho sám, je povinný písomne oznámiť sprostredkovateľovi do 7 (siedmich) dní zmenu stavu nehnuteľnosti, pre ktorú sprostredkuje. Príkazca je povinný nahradiť sprostredkovateľovi, ak sa predaja vzdá bez objektívneho dôvodu, náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s predmetným podnikaním. Ak do 12 mesiacov po ukončení sprostredkovateľskej zmluvy vstúpi príkazca do právnej transakcie vyplývajúcej z konania sprostredkovateľa pred ukončením sprostredkovateľskej zmluvy, je povinný zaplatiť sprostredkovateľskú odmenu v plnej výške, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

VI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Článok 12

Tieto obchodné podmienky sú platné od 8. januára 2021. Na všetky ďalšie vzťahy, ktoré nie sú určené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo sprostredkovateľskou zmluvou, sa budú vzťahovať ustanovenia zákona o sprostredkovaní nehnuteľností a zákona o záväzkoch. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami, ktorý sa nedá vyriešiť zmierom, je príslušný Mestský súd v Zadare, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Vir, 08.01.2021. rokov